شبكه كلاسيك اف ام بهترين موسيقي متن فيلمهاي تاريخ را معرفي كرده است،جان ويليامز ركود دار است، موسيقي فيلمهايش كه بيشترشان علمي تخيلي هم هستند در اين فهرست در رده هاي بالا قرار دارند