قسمت بعدی رادیو راز روز شنبه منتشر می شود. میهمان ویژه ای در برنامه این هفته حضور دارد که قطعا نمی خواهید شنیدن حرف های او را از دست بدهید