برندگان جایزه ترویج علم ایران معرفی شدند: نوش‌آفرین انصاری (کتاب کودک) عبدالحسین آزرنگ (تالیف و نشر کتب علمی) عبدالحسین وهاب زاده (پژوهش‌های زیستی) انتشارات مازیار بابک امین تفرشی (فعالیت‌های نوآورانه) اسماعیل شهبازی (ترویج کشاورزی) رصدخانه مهر بوشهر (ترویج نجوم) دکتر زرین زردار (مطالعات پژوهشی) علی عسگر فرهاد پور 0معلمان مناطق محروم)