اين فايلي كه به عنوان صداي خام و بدون اديت از فضا داره دست به دست ميشه ، به وضوح موسيقي روش سوار شده ، يعني اينقدر گوشهامون با موسيقي غريبه شده؟!