به نظر می آید دانشمندان طرح لایگو موفق به کشف امواج گرانشی شده اند. در انتظار خبر رسمی در بامداد روز پنج شنبه هسیتم