گوش شیطان کر، دومین هفته ی پیاپی هم برنامه رادیو راز را ضبط کردیم. سه شنبه ها ساعت ۲۱ رادیو راز جدید را بشنوید.