مهم رادیو راز-برنامه ۴۶ام(روزگار فراموشی)

ما و آلزایمر

با توجه به پیر شدن جمعیت در بیشتر کشورها. مساله زوال عقلی و آلزایمر از مهمترین موضوعات سلامتی این جوامع شناخته میشوند. سوال این است که چگونه خودمان را از ریسک این بیماری دورتر نگه داریم. و سوال مهم دیگر این است که با یک مبتلا به آلزایمر چگونه باید رفتار کنیم. در این برنامه به همراه خانم آمیرا اخوان تلاش میکنیم به پرسشهای فوق پاسخ دهیم.