مهم رادیوراز برنامه ۵۳-درسهایی از برنده صلح ایگ نوبل ۲۰۱۸

در این برنامه به همراه  «دکتر حسین مدنی» از موضوع برنده‌ی ایگ نوبل در رشته‌ی صلح شروع کردیم و گفتیم اما خیلی سریع از این موضوع دور شدیم و به ارزش و اهمیت ارتباط برقرار کردن بین علوم محض و علوم اجتماعی پرداختیم. برنامه جالبی شد. اما اگر دلتان میخواهد اصل پژوهش را ببینید و بخوانید لینک زیر میتواند شما را به مقاله ی اصلی این پژوهش راهنمایی کند.

متن مقاله‌ی پژوهش