مهم برنامه ۳۹-آب و بحران مدیریت آن

در هفته‌های اخیر بار دیگر مساله آب و بحران کمبود آن در ایران به طور گسترده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مطرح شده است. وزیر نیرو در هشداری نسبت به کمبود منابع آبی در ایران هشدار داده است و کمپین هایی در شبکه هایی اجتماعی بریا دعوت مردم برای کم مصرف کردن به راه افتاده است. 

در این برنامه پژمان نوروزی و پوریا ناظمی به بحث درباره بحران آب می پردازند و به طور خاص بر این نکته تاکید دارند که آیا انداختن بار مسولیت بر گرده مردم درست، منطقی و اخلاقی است و یا فشار آوردن بر مردم برای کاهش مصرف تنها فرار از واقعیت بزرگ تری است که نادیده گرفته می شود. 

کماکان ما همگان را به بهینه مصرف کردن آب دعوت می کنیم اما در عین حال به یاد می آوریم که مردم عادی مسوول این کمبود نیستند و حتی کاری درباره آن نمی توانند انجام دهند.