اصولا چرا آب درياها شور است؟

  • زمان : ۹۵/۱/۱۶،‏ ۱۷:۴۶
  • نمایش : ۲٬۹۳۴ دفعه
  • موضوع : اصولا چرا

ميانگين غلظت شوري درياها ، ٣٥ درصد است.اين ميزان نمك موجود در درياها عمدتا از خاك و صخره هاي خشكيهايي كه سر راه اب رودخانه ها هستند تامين شده است ، قطرات باراني كه از آسمان فرو ميچكند ، مقاديري دي اكسيد كربن محلول در خود دارند و بنابراين تا حدودي اسيدي هستند ، اين آبهاي اسيدي به زمين كه ميرسند ميتوانند از سنگ و خاك هاي سر راهشان يونهايي را آزاد كنند و به همراه خود ، از طريق رودخانه ها به درياها ميرسند. بسياري از يونهايي كه به اين ترتيب آزاد ميشوند ، به مصرف موجودات زنده رسيده و از آب دريا حذف ميشود، اما دو يون كلر و سديم كم مصرف شده و در آب به وفور باقي ميماند كه اين دو يون عناصر سازنده ي نمك هستند.بيش از ٩٠ درصد يونهاي موجود در آب همين دو يون هستند و براي همين آب دريا ها كاملا شور هستند. بر اساس يك تخمين ، اگر همه ي نمك درياها و اقيانوسها را استحصال كرده و روي  خشكي ها  پخش كنيم لايه اي به ضخامت ١٥٠ متر روي زمين ايجاد ميشود.