راز پلاس

راز پلاس یکی از برنامه های پروژه راز است که به شکل خبری و به مناسبت یک رویداد علمی یا فناوری به سرعت آماده و منتشر میشود.