نخسیتن مجموعه ویژه راز به مناسبت اکران فیلم سینمایی جنگ ستارگان: بیدرای نیرو آماده شده است. در 6 قسمت این برنامه هر بار به سراغ یکی از فیلم های علمی تخیلی سال های اخیر می رویم و به بهانه آن مفهوم کلیدی هر فیلم را در دنیای جنگ ستارگان بیشتر بررسی می کنیم. از سفرهای سریعتر از سرعت نور تا سیاره های فراخورشیدی، از تنوع جانوری تا مفهوم نیرو و جنگ های میان سیاره ای موضوعات این مجموعه خواهند بود و در روز اکران فیلم به کاوشی در دنیای جنگ ستارگان خواهیم پرداخت.