جنگ ستارگان به سوی بیداری نیرو

یک هفته مانده به اکران جهانی اپیزود هفتم جنگ ستارگان رادیو راز شمارش معکوسی را ترتیب خواهد داد
بزرگترین رادیو تلسکوپ دنیا در راه است

بزرگترین رادیو تلسکوپ دنیا در راه است. با قطر ۵۰۰ متری اش.
هنرهای میکروبی

اگر تا کنون میکروبها را زشت فرض میکردید ، وقتش رسیده که در این ایده ، تجدید نظر کنید.